محصولات

تجهيزات تصفيه فاضلاب

تجهيزات تصفيه فاضلاب

فاضلاب مخلوط رقيقي است که از انواع آب هاي دور ريختني حاصل از فعاليت هاي انسان که اغلب به وسيله مجاري جمع آوري فاضلاب رفع مي گردد . برحسب منبع توليد ، فاضلاب را به دو گروه شهري و صنعتي تقسيم مي کنند . فاضلاب شهري به مايعات دفعي اجتماعات که به طرقي آب را مورد استفاده قرار داده اند اطلاق مي شود و آنچه را که ناشي از فعاليت هاي اقتصادي اجتماعات مانند کارخانجات است به نام پساب صنعتي نام گذاري گرديده است.

635677117427561035fazelab.jpg

پیش تصفیه

پیش تصفيه آماده کردن فاضلاب خام براي انجام يک تصفيه مناسب قبل از رسيدن آن به تصفيه خانه است . هدف از انجام اين فرايند تا حد امکان کاهش با تصفيه درواحد هاي اصلي تصفيه خانه و نيز کاهش ميزان سائيدگي و آسيب واحد ها و تجهيزات است.

تجهيزات پيش تصفيه

-1 آشغالگير ( Bar Screen)

از آشغالگير ها براي حذف ذرات شناور بزرگ استفاده مي شود تا افت فشار زياد در سيستم اعمال نشود.

آشغالگير ها دو نوع هستند :

آشغالگير هاي ميله اي

آشالگير ها با منافذ بسيار ريز

-2 دانه گير ( Grit removal)

در اکثر شبکه هايي که پساب شهري با آب باران مخلوط شده باشد مقدار قابل ملاحظه ا ي سنگ ريزه و شن وجود دارد و اگر از مسير جريان جدا نشود اشکالات زيادي در قسمتهاي مکانيکي واحد هاي تصفيه به وجود مي آورند

ته نشيني مقدماتي

ته نشيني مقدماتي براي ته نشيني ذرات ايجاد کننده کدورت مثل ماسه ، شن و مواد آلي مانند هوموس مورد استفاده قرار مي گيرد. 

ضمن اينکه اغلب در اين مرحله از ته نشيني ساده استفاده مي شود ولي با اين وجود دوز کمي از يک پليمر نيز جهت حذف موثر کدورت مورد استفاده قرار مي گيرد.

انعقاد و لخته سازي

در بسياري از فاضلاب هاي صنعتي ذرات شناور به سادگي شناور نمي شوند اين ذرات به دليل اينکه يکديگر را دفع مي کنند و يا داراي قطر بسيار کمي هستند با سرعت کم ته نشين مي شوند ) مثل ذرات کلوئيدي ( و به راحتي از آب جدا نمي شوند با استفاده از مواد شيميايي خاص ، تحت فعل و انفعالات شيمي -فيزيکي اين ذرات بي بار شده و يکديگر را جذب نموده و تشکيل تجمع و توده ذرات را داده و به اين ترتيب ذرات درشت تري را تشکيل مي دهند و اين ذرات به علت وزن خود ته نشين مي گردند .

تصفيه بيولوژيکي

تجزيه مواد آلي ) اکسيداسيون مواد آلي ( توسط ميکروارگانيسم ها انجام مي گيرد . اصولاً سيستم هاي ميکروبيولوژيکي را به دو گروه متفاوت تقسيم مي کنند :

سيستم هايي که در آن ها ميکروارگانيسم ها به سطحي که در مجاورت اکسيژن ) هوا ( و مواد غذايي ) پساب ( مي باشد چسبيده و به اين سيستم رشد چسبيده يا FixedFilm يا سيستم بيوفيلمي مي گويند .

سیستم هايي که در آن ها ميکروارگانيزم ها به صورت شناور و در محيط مايع که حاوي مواد غذايي نيز مي باشد ) فاضلاب( شناور و معلق نگه داشته شده و هوا به صورت حل شده در اين محيط به مصرف ميکروارگانيزم ها مي رسد . نمونه مشخص اين سيستم ، سيستم هاي هوادهي و لجن فعال شده ، لاگون هاي هوازي و . . . مي باشد .

از نظر مصرف اکسيژن نيز سيستم هاي بيولوژيکي را به گروه هاي مختلف تقسيم مي کنند :

سيستم هاي هوازي يا Aerobic 

سيستم هاي غير هوازي يا Anaerobic

فرآيند لجن فعال شده

اين روش بر مبناي رشد بيولوژيکي شناور ) توده هاي ميکروبي غوطه ور در فاضلاب ( که در تجزيه مواد آلي محلول فاضلاب فعال مي باشند شکل گرفته است. پساب ) فاضلاب ( که داراي مواد آلي و مواد مغذي براي رشد بيولوژيکي مي باشد وارد مخزن هوادهي مي گردد. در اين مخزن هوا براي ايجاد اکسيژن محلول در محيط به فاضلاب از طريق سيستم هوادهي مکانيکي ) سطحي ( و يا به وسيله هوادم هاي فشاري ) کمپرسور ( به فاضلاب افزوده مي شود . ميکرو ارگانيسم هاي موجود در مخزن هوادهي با استفاده از مواد آلي موجود درفاضلاب و اکسيژن محلول رشد نموده و به اين ترتيب مواد آلي محلول تبديل به جرم ميکروبي ) نا محلول ( مي گردد. براي افزايش بازدهي فرآيند تصفيه جرم ميکروبي تشکيل شده را دوباره همراه فاضلاب خام وارد مخزن هوادهي مي سازد.

تصفيه لجن

در تصفيه فاضلاب مقدار زيادي لجن توليد مي شود که همان مواد ته نشين ده مي باشند و اين مواد بايد به يکي از روش هاي سوزاندن، کمپوست کردن و يا دفن کردن رفع گردد. معمولاً لجن اوليه و لجن مازاد بيولوژيکي به عنوان لجن هاي قابل دفع درتصفيه خانه ها وجود دارند که بايد به نحو مناسبي جمع آوري، تثبيت و سپس دفع گردد.

لجن توليد شده در نقاط مختلف تصفيه خانه طي مراحل زير قابل دفع مي شود: حفظ و نگهداري لجن قبل از تصفيه / تغليظ لجن براي ساده تر نمودن هضم بيولوژيکي و يا خشک نمودن/ تثبيت لجن به روش هاي هضم هوازي و هضم بي هوازي / تغليظ مجدد لجن تثبيت شده / خشک کردن کامل لجن ) فيلتر خلا ، فيلتر تحت فشار ، سانتريفيوژ ، با استفاده از گرماي خورشيدي ( / از بين بردن مواد خشک کننده

استاندارد هاي تخليه فاضلاب

قانون کنترل آلودگي آب مصوبه 1972 ) قانون عمومي 500-92 ( سازمان حفاظت محيط زيست را ملزم نمود تا به وضع استاندارد هايي براي تخليه فاضلاب اقدام نمايد .

635765875863961250Tasfiyeh.gif

نمایندگی ها
پروژه ها
گواهینامه ها
خدمات

نمایندگی ها

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده های هوا تولید می شود و فاضلاب تولید شده ضرورتا می بایست دوباره به آن بازگردد.

بیشتر

پروژه ها

صنایع نساجی (ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی)،صنایع غذایی، صنایع کاغذ سازی و کارتن سازی، صنایع داورسازی و بیمارستانها، داروسازی داملران، صنایع سرم سازی رازی

بیشتر

گواهینامه ها

شرکت کاریزاب با بیش از 37 سال سابقه، موفق به اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف از مراکز معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی گردیده است

بیشتر

خدمات

خدمات کاریزاب

بیشتر
کاریزاب
All Right reserved - Designed by Afra Graphic