محصولات

مواد رسوبزدا و خنثی کننده

مواد رسوبزدا و خنثی کننده

آب ها در اثر تبخير رسوباتي بر جاي مي گذارند که در سيستم هاي حرارتي و برودتي، موجب بروز مشکلات مي گردد. همچنين اين گونه آب ها مي توانند خوردگي سطوح را شامل شوند. اين مشکلات علاوه بر متوقف شدن سيستم و لزوم به تعويض قطعات موجب افزايش هزينه هاي گوناگون مي گردد.
ايجاد رسوب به دو دليل عمده مي باشد.

الف - تغيير در کيفيت شيميايي آب.
ب - کاهش حلاليت املاح موجود در آب به دليل افزايش دما.

رسوبات به عنوان يک لايه عايق عمل مي کنند و انتقال حرارت را به مقدار قابل توجهي کاهش مي دهند. اين رسوبات د رسيستم هاي توليد بخار، به دليل کاهش ميزان انتقال حرارت، از قدرت توليد بخار مي کاهد و موجب پايين آمدن راندمان تاسيسات مي گردد و يا به عبارت ديگر مصرف انرژي براي توليد ميزان مشخص بخار را افزايش مي دهد.
رسوبات به دليل افزايش بيش از حد دماي فلزي (Over Heat) باعث تخريب ساختار فلز و در نهايت ترکيدن آن مي شود. براي جلوگيري از ايجاد رسوب و حذف رسوبات با افزايش مواد شيميايي به آب رسوبات لجن تشکيل شده حذف مي شوند. مواد شيميايي افزودني به آب براي جلوگيري از رسوب گذاري بايد به اندازه کافي باشد ولي به طور معمول مواد شيميايي را اضافه تر از ميزان استوکيومتري مصرف مي کنند

به هر ترتيب قبل از افزودن هر ماده شيميايي بايد نکات زير را مورد توجه قرار داد :

- آناليز و مقدار رسوب.
- تناسب نوع بازدارنده با رسوبزا.
- انتخاب ماده رسوبزا با توجه به جنس تجهيزات.
- سهولت کار و مسايل ايمني.
- قيمت مواد مصرفي و بررسي جنبه هاي اقتصادي.

بدين منظور شرکت کاريزاب مواد شيميايي متنوعي را جهت رسوب زدايي توليد نموده که به شرح زیر می باشد:

 

سي اس 110 رسوب زداي مايع

سی اس 115 رسوب زدای پودر

سي.اس 115 براي زدودن رسوبات سيليسي و آهني استفاده مي شود. اين ماده به طور معمول همراه با رسوبزداي سي.اس 110 مصرف مي شود و باعث شتاب دادن به زدايش رسوبات مي شود.

ويژگي ها

حالت فيزيکي : جامد - سفيد رنگ

قابليت انحلال در آب : حداکثر 20 %

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد

مقدار مصرف

سي.اس 115 غلظت 5 و 5% در سيستم مصرف مي شود.

خدمات فني و آزمايشگاهي

درصد زدايش رسوب ها با آزمايش نمونه رسوب در آزمايشگاه شرکت کاريزاب ، تخمين زده مي شود.

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

سي.اس 115 خوراکي نمي باشد . به هيچ عنوان اين ماده در معرض دسترس عموم نباشد.

حين حل کردن و رقيق کردن اين ماده حتماً ازلوازم ايمني مناسب مانند دستکش ضد اسيد و ماسک صورت و چشم شود.

از تماس محلول با هوا جلوگيري شود، براي محلي - که در آن عمليات رسوبزدايي انجام مي شود تهويه مناسب پيش بيني شود.

در صورت تماس رسوب زدا با پوست موضع را به مقدار زياد با آب و صابون بشوييد.

در صورت پاشيدن رسوب زدا و يا قطرات محلول آن به داخل چشم ، فوري چشم را حداقل به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي : کيسه هاي پلاستيکي.

ذخيره سازي : به دور از رطوبت، در دماي بين 5-40 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

 

سی اس 115 رسوب زداي پودر

سی اس 115 رسوب زدای پودر

سي.اس 115 براي زدودن رسوبات سيليسي و آهني استفاده مي شود. اين ماده به طور معمول همراه با رسوبزداي سي.اس 110 مصرف مي شود و باعث شتاب دادن به زدايش رسوبات مي شود.

ويژگي ها

حالت فيزيکي : جامد - سفيد رنگ

قابليت انحلال در آب : حداکثر 20 %

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد

مقدار مصرف

سي.اس 115 غلظت 5 و 5% در سيستم مصرف مي شود.

خدمات فني و آزمايشگاهي

درصد زدايش رسوب ها با آزمايش نمونه رسوب در آزمايشگاه شرکت کاريزاب ، تخمين زده مي شود.

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

سي.اس 115 خوراکي نمي باشد . به هيچ عنوان اين ماده در معرض دسترس عموم نباشد.

حين حل کردن و رقيق کردن اين ماده حتماً ازلوازم ايمني مناسب مانند دستکش ضد اسيد و ماسک صورت و چشم شود.

از تماس محلول با هوا جلوگيري شود، براي محلي - که در آن عمليات رسوبزدايي انجام مي شود تهويه مناسب پيش بيني شود.

در صورت تماس رسوب زدا با پوست موضع را به مقدار زياد با آب و صابون بشوييد.

در صورت پاشيدن رسوب زدا و يا قطرات محلول آن به داخل چشم ، فوري چشم را حداقل به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي : کيسه هاي پلاستيکي.

ذخيره سازي : به دور از رطوبت، در دماي بين 5-40 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

 

سي اس 120 رسوب زداي پودر

سی اس 120 رسوب زدای پودر

سي.اس 120 ترکيبي اسيدي است که براي رسوب زدايي سطح فلزاتي مانند آهن، مس، آلومينيوم، ورشو و برنج توصيه

مي گردد. سي.اس 120 داراي ماده محافظ (Inhibitor) مي باشد که تا دماي 60 درجه سانتيگراد سطح فلزات را محافظت مي کند.

ويژگي ها

حالت فيزيکي : جامد - بنفش رنگ

قابليت انحلال در آب : حداکثر 20%

PH محلول 1% : 2.4-1

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد

مقدار مصرف

مقدار مصرف سي .اس 120 بستگي به مقدار رسوب دارد، به طور معمول 15 الي 25 درصد حجم سيستم مصرف مي شود.

خدمات فني و آزمايشگاهي

درصد زدايش رسوب ها با آزمايش نمونه رسوب در آزمايشگاه شرکت کاريزاب، تخمين زده مي شود.

در صورت نياز، مواد سي.اس115 براي پاک کردن رسوبات سيليسي به رسوب زدا اضافه مي شود.

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

ماده سي.اس 120 خوراکي نمي باشد / رسوب زدا ترکيبي اسيدي است ، لذا کارکردن با آن احتياج به دقت و مراقبت کافي دارد.استفاده از لوازم ايمني مناسب، مانند دستکش ضد اسيد و ماسک صورت و چشم الزامي است / در صورت تماس رسوب زدا با پوست موضع را به مقدار کافي با آب و صابون بشوييد در صورت پاشيدن رسوب زدا و يا قطرات محلول آن به داخل چشم، فوري چشم را به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي: کيسه هاي پلاستيکي.

ذخيره سازي: به دور از رطوبت ، در دماي 5-40 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

 

سی اس 104 خنثی کننده پودر

سي.اس 104 ترکيبي قليايي است که پس از عمليات رسوب زدايي، محيط اسيدي را خنثي و از خوردگي دستگاه ها جلوگيري مي کند.

ويژگي ها

حالت فيزيکي : پودر

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد

مقدار مصرف

مقدار مصرف سي .اس 104 متناسب با گنجايش سيستم است.

نحوه مصرف

پس از رسوب زدايي سيستم هاي حرارتي و شستشو با آب، محلول 5% سي.اس104، تهيه و به داخل سيستم تزريق مي شود. سپس اين محلول با پمپ داخل سيستم چرخانده مي شود. بعد از يک ساعت سيستم تخليه و با آب تميز شستشو مي شود.

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

ماده سي.اس104 خوراکي نمي باشد سي.اس 104 قليايي است. در صورت تماس اين ماده با پوست موضع را به مقدار کافي با آب بشوييد در صورت پاشيدن ذرات سي.اس 104 و يا قطرات محلول آن به داخل چشم ، فوري چشم را به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي: کيسه هاي پلاستيکي

ذخيره سازي : به دور از رطوبت، در دمايي بين 5-40 درجه سانتيگراد نگهداري شود

 

سی اس 105 خنثی کننده مايع

سي.اس 105 محلولي قليايي است که پس از عمليات رسوب زدايي، محيط اسيدي را خنثي و از خوردگي دستگاه ها جلوگيري مي کند.

ويژگي ها

حالت فيزيکي : مايع

قابليت انحلال در آب : نامحدود

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد

مقدار مصرف

مقدار مصرف ماده سي .اس 105 متناسب با حجم سيستم است، به طور معمول معادل حجم آبگيري سيستم از محلول 20% اين ماده مصرف مي شود.

نحوه مصرف

پس از رسوب زدايي سيستم هاي حرارتي و شستشو با آب ، محلول 20% سي.اس105، تهيه و به داخل سيستم تزريق مي شود. سپس اين محلول با پمپ داخل سيستم چرخانده مي شود . بعد از يک ساعت سيستم تخليه و با آب تميز شستشو مي شود.

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

ماده سي.اس 105 خوراکي نمي باشد سي.اس 105 ترکيبي قليايي است در صورت تماس اين ماده با پوست موضع را به مقدار کافي با آب بشوييد.

در صورت پاشيدن ذرات سي.اس 105 و يا قطرات محلول آن به داخل چشم، فوري چشم را به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي : بشكه پلاستيکي.

ذخيره سازي : به دور از رطوبت، در دمايي بين 5-40 درجه سانتيگراد نگهداري شود

نمایندگی ها
پروژه ها
گواهینامه ها
خدمات

نمایندگی ها

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده های هوا تولید می شود و فاضلاب تولید شده ضرورتا می بایست دوباره به آن بازگردد.

بیشتر

پروژه ها

صنایع نساجی (ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی)،صنایع غذایی، صنایع کاغذ سازی و کارتن سازی، صنایع داورسازی و بیمارستانها، داروسازی داملران، صنایع سرم سازی رازی

بیشتر

گواهینامه ها

شرکت کاریزاب با بیش از 37 سال سابقه، موفق به اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف از مراکز معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی گردیده است

بیشتر

خدمات

خدمات کاریزاب

بیشتر
کاریزاب
All Right reserved - Designed by Afra Graphic