محصولات

کیت های سنجش شیمیایی

براي آزمايش سريع و ساده آبهاي آشاميدني و صنعتي به منظور حفظ سلامت و پيشگيري از تخريب دستگاهها و همچنين کنترل فرايندهاي توليد، به روشهاي مطمئني براي شناسايي و اندازه گيري مواد شيميايي موجود در آب نياز است. کيت هاي شرک کاريزاب، ابزاري مناسب براي تشخيص و سنجش کميتهاي مورد نظر از قبيل قليائيت، اسيديته، کلريد، سختي کل، اکسيژن، کلر، آمونياک، فسفات،هيدرازين، آلومينيوم، قلع و غيره مي باشند.

کيتهاي سنجش شرکت کاريزاب روشي مناسب براي تجزيه شيميايي در آزمايشگاههاي تحقيقاتي مي باشند. به کمک آنها، مقدار کميت مورد نظر تخمين زده مي شود و از تکرار آزمايشهاي وقتگير و پر هزينه جلوگيري مي شود.

کيتهاي شرکت کاريزاب از نظر روش سنجش به دو گروه تقسيم بندي مي شود:

۱- کیتهای حجم سنجی

رايجترين و دقيقترين روش سنجش براي اندازه گيري غلظت يونها در آب، کيتهاي حجم سنجي مي باشند. در اين روش از يک استوانه کوچک و ظرفهاي مجهز به قطره چکان استفاده مي شود. استوانه تا خط نشانه از نمونه، پر و معرفهاي لازم به آن اضافه مي گردد. قطره قطره از محلول استاندارد به نمونه اضافه مي شود. زماني که تمام يونهاي مورد نظر با محلول استاندارد واکنش دهد، نمونه تغيير رنگ خواهد داد. اين نقطه پاياني شناخته مي شود. تعداد قطرات مصرفي از محلول استاندارد ضربدر ضريب مشخص، غلظت يون مورد نظر را تعين خواهد کرد.

2- کیتهای رنگ سنجی

توسط اين نوع کيت، غلظت يون مورد نظر از طريق رنگ سنجي اندازه گيري مي شود. مقدار معيني از معرفهاي شيميايي به نمونه اضافه مي شوند، اين معرفها با يون مورد نظر واکنش مي دهد و رنگ خاصي ايجاد مي کند، غلظت يون توسط مقايسه شدت رنگ ايجاد شده با نمونه رنگهاي ظرف آزمايش تععين مي شود.

 

کيتهاي آزمايش آب

 کیت آمونياک

 اين کيت براي اندازه گيري آمونياک آبهاي طبيعي و پسابهاي حاصل از تصفيه کامل فاضلابها توصيه مي شود. به وسيله اين کيت غلظت آمونياک به روش نسلر اندازه گيري مي شود.

635679715091063290kit_2.png

   635774437290256250Amoniak.gif

 کیت اسيد های آزاد

اسيدهاي آزاد بر آب بر مبناي ظرفيت کمي املاح آب براي واکنش با يک باز قوي تا رسيدن به پي.اچ مشخص، تعريف مي شوند. به وسيله کيتهاي زير اسيدهاي آزاد آب، نسبت به فنل فتالئين ( PH=۸/۳) و متيل اورانژ ( PH=۴/۳) اندازه گيري مي شوند.

635774439277287500Asid-azad.gif 

کیت اکسيژن محلول

ندازه گيري مقدار اکسيژن محلول(DO) در آب يک سنجش مهم و تعيين کننده در بررسي آلودگي آبها و کنترل فرآيند تصفيه آب و فاضلاب مي باشد. اکسيژن محلول آب به نحو موثري خوردگي تجهيزات صنعتي را افزايش مي دهد.

ميزان اکسيژن محلول در آب و فاضلاب بستگي به فعاليتهاي شيميايي، بيو شيميايي و فيزيکي محيط آبي دارد.با استفاده از کيت اکسيژن، غلظت اکسيژن محلول در  اندازه گيري مي شود.

635679725604249818kit3_1.png

  635774476311662500oxijen-mahlool.gif

 کیت دی اکسيد کربن

این کيت ها براي اندازه گيري مقدار دي اکسيد کربن آزاد در آب توصيه مي شود. اندازه گيري به روش حجم سنجي در حضور شناساگر فنل فتالئين انجام مي شود.

635679726660371673kit4_1.png635679726749915831kit4_2.png

635774472149475000dioxid.gif

635774473958693750dioxid-1.gif

 کیت کلريد

کیتهای کلیرید براي اندازه گيري مقدار کلريد آب توصيه مي شوند. کلريد به صورت CL- يکي از آنيونهاي معدني اصلي در آب و فاضلاب مي باشد. مقادير زياد اين يون، به لوله ها و سازه هاي فلزي آسيب مي رساند.

635679728055482124kit5_1.png

 

635679728125058246kit5_2.png

 سنجش كلرید آب خام و آب تصفیه شده

635774504300100000koroid-2.gif

635774503936818750koroid-1.gif

(سنجش كلرید آبهای قلیایی (همانند آب دیگهای بخار و برجهای خنك كننده

635774504396193750koroid-3.gif

کیت سختی کل

سختی كل شامل یونهای كلسیم (Ca++) و منیزیم (Mg++) می‏باشد. كیتهای زیر برای اندازه‏گیری سختی كل انواع آبها توصیه می‏شوند.

635679730493142405kit6_1.png 635679730545090496kit6_2.png

635774627479943750sakhtee-kol-1.gif

 کیت سولفيت

اين کيت براي اندازه گيري مقدار سولفيت آبهاي تغذيه، ديگ بخار، سيستمهاي گرم کننده، سرد کننده و خنک کننده توصيه مي شود. يون سولفيت با حذف اکسيژن محلول درآب به يون سولفات تبديل مي شود. واکنش انجام شده خوردگي سيستمهاي حرارتي و برودتي را کاهش مي دهد.

635774630278850000solphit.gif 635679731580152314kit7_1.png

 کیت فسفات

کیت فسفات براي اندازه گيري مقدار فسفات محلول در آبهاي منبع تغذيه و ديگ بخار توصيه مي شود.براي اندازه گيري ارتوفسفات محلول در آب، اين يون توسط موليبدات آمونيوم تحت شرايط اسيدي تشکيل اسيد موليبد و فسفريک مي دهد. پس از احيا اين اسيد توسط کلريد قلع، رنگ محلول آبي مي شود.شدت رنگ آبي، غلظت فسفات آب را نشان خواهد داد.

 635774631774943750fosfat.gif 635679733178531122kit8_1.png

کیت قليائيت

635679735876867861kit9_1.png

 

قليائيت آب، ظرفيت کمي املاح آب براي واکنش با يک اسيد قوي تا رسيدن به پي.اچ معين مي باشد. به طور معمول قليائيت را متشکل از آنيون هيدروکسيد(OH-)، بي کربنات (HCO3-) و کربنات (Co3--) مي دانند و نسبت به فنل فتالئين(PH=۸/۳) و متيل اورانژ (PH=۴/۳) اندازه گيري مي کنند. کيتهاي زير براي اندازه گيري قليائيت آبهاي خام، تصفيه شده، ديگ بخار، سيستمهاي خنک کننده و سردکننده توصيه مي شوند.

 

635776125534787500ghaliyaeet.gif

کیت نيتريت

اين کيت براي اندازه گيري مقدار نيتريت (No2) آبهاي خام، تصفيه شده و صنعتي همانند آب در گردش سيستمهاي خنک کننده مداربسته توصيه مي شود.

635776127401350000Nitrat.gif

635679736710689326kit10_1.png 635776127477756250Nitrat-1.gif

کیت هيدرازين

اين کيت براي اندازه گيري مقدار هيدرازين محلول در آبهاي منبع تغذيه و ديگ بخار توصيه ميشود.

هيدرازين، توسط محلول دي متيل آمينو بنزآلدئيد به روش رنگ سنجي اندازه گيري مي شود. شدت رنگ زرد، غلظت هيدرازين آب را نشان خواهد داد.

635679737756671163kit11_1.png

  635776128357912500Hidrazin.gif

 کیت کلر و پی. اچ

براي کنترل بهداشت عمومي و فردي لازم است، پي.اچ و کلر آب را به طور روزانه کنترل شود.

 635776128732600000KolorPH-01.gif

635679739116803381kit12_1.png 635776128827287500KolorPH-02.gif

635776135526975000kolor PH-03.gif 

  کیت کلر

کيتهاي 4445 و 4446 براي اندازه گيري مقدار کلر باقيمانده آب خام و تصفيه شده توصيه مي شوند. با استفاده از اين کيتها ميزان کلر باقيمانده آزاد، ترکيبي و کل به روش حجم سنجي اندازه گيري مي شود. با استفاده از کيتهاي 4449 و 4449 غلظت هاي زياد باقيمانده کل اندازه گيري مي شود

 635776129815568750kolor-1.gif

635776129928850000kolor-2.gif

کیت کلسيم

اين کيت برای اندازه گيری مقدار کلسيم آبهای خام و تصويه شده توصيه ميگردد.

635776130462131250kalsiom.gif 635679741201763165kit14_1.png

کیتهای آنودايز آلومینیوم

روش آنودايز، يکي از روشهاي متداول براي رنگ کردن قطعات آلومينيومي مي باشد. کنترل غلظت مواد شيميايي در وانهاي اين فرآيند، نقش به سزايي بر کيفيت قطعه رنگ شده خواهد داشت.

:کیت سود

اين کيت براي اندازه گيري مقدارسود در وان شستشوي قطعات آلمينيومي استفاده مي شود.

635776152083537500sood.gif

:کیت اسيد نيتريک

.اين کيت براي اندازه گيري غلظت اسيد نيتريک در وان شستشوي قطعات آلومينيومي با اسيد نيتريک استفاده مي شود

635776152402756250nitrik.gif

:کیت آلومينيوم و اسيد سولفوريک

اين کيت براي اندازه گيري غلظت اسيد سولفوريک و آلومينيوم در وان اسيد شويي آلومينيومي استفاده مي شود

635776153225725000Alominiuom.gif 

:کیت قلع و اسيد سولفوریک

.اين کيت براي اندازه گيري غلظت سولفات قلع و مقدار اسيد سولفوريک در وان رنگ قطعات آلمينيومي استفاده مي شود

635776153462131250ghal-va-asid-folic.gif

محلولهای شیمیایی

محلولهای بافر برای تنظيم دستگاه پی اچ سنج.635776165277443750M-bafer.gif

محلول الكترولیت 

635776165421193750M-electorit.gif

نمایندگی ها
پروژه ها
گواهینامه ها
خدمات

نمایندگی ها

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده های هوا تولید می شود و فاضلاب تولید شده ضرورتا می بایست دوباره به آن بازگردد.

بیشتر

پروژه ها

صنایع نساجی (ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی)،صنایع غذایی، صنایع کاغذ سازی و کارتن سازی، صنایع داورسازی و بیمارستانها، داروسازی داملران، صنایع سرم سازی رازی

بیشتر

گواهینامه ها

شرکت کاریزاب با بیش از 37 سال سابقه، موفق به اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف از مراکز معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی گردیده است

بیشتر

خدمات

خدمات کاریزاب

بیشتر
کاریزاب
All Right reserved - Designed by Afra Graphic