قلیاییت زدا

Products

محصولات

قلیاییت زدا

کاهش سختی موقت، قلیاییت و املاح محلول در آب

با استفاده از سیستم های آهک زنی و یا ستون ها ی مبادله یونی می توان قلیاییت آب را تا حد متعارف کاهش داد. در ستون های مبادله یونی از رزین کاتیونی ضعیف ، قوی و یا رزین آنیونی قوی استفاده می شود.

از نظرشیمیایی ، قلیاییت آب نشانگر مقدار ظرفیت خنثی شدن آن به وسیله اسید می باشد 

جهت کاهش قلیاییت از دو روش زیر استفاده نمایید :

الف) کاهش قلیاییت به روش آهک

ب ) روش تعویض یونی

برای دستیابی به مقدار قلیاییت متعارف از روشهای زیر استفاده می شود:

  • قلیاییت زدایی توسط رزین های کاتیونی ضعیف
  • قلیاییت زدایی با رزین کاتیونی قوی
  • قلیاییت زدایی با رزین آنیونی قوی
  • کافی برای انبساط وجود داشته باشد.
 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.