Services

خدمات

 

آب مایه حیات است،
 این حقیقت را باید درک نمود. در واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی استفاده از آب به عناوین مختلف از قبیل ماده اولیه، حلال، عامل تبادل حرارتی ویا به عنوان نوعی انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به خصوصیات متغیراین ماده، در محدوده های زمانی و مکانی مختلف مشکلات فراوانی برای صنایع به وجود می آورد. در پاره ای از مواقع این خسارت به حدی است که جبران آن برای صاحبان صنایع غیر ممکن می باشد. لذا بهینه سازی آب مصرفی در خطوط صنعتی امری اجتناب ناپذیر است.

مشاوره ، طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
مشاوره ، طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
مشاوره ، طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب
مشاوره ، طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
مشاوره، تامین و تولید مواد شیمیایی بهسازی آب دیگ های بخار و آب گرم و سیستم های خنک کننده
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
مشاوره، تامین و تولید مواد شیمیایی بهسازی آب دیگ های بخار و آب گرم و سیستم های خنک کننده
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
تولید کیت های سنجش شیمیایی آب
تولید کیت های سنجش شیمیایی آب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
ارائه خدمات آزمایشگاهی آب و فاضلاب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
ارائه خدمات آزمایشگاهی آب و فاضلاب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
مشـاوره ، طـراحی ، سـاخت و اجرای سیستم های تصفیه آب
مشـاوره ، طـراحی ، سـاخت و اجرای سیستم های تصفیه آب
امروزه با افزایش روزافزون واحدهای صنعتی وهمچنین افزایش جمعیت، حفاظت از محیط زیست جزء لا ینفک زندگی هر فرد می باشد. کارخانه ها و واحد های صنعتی با توجه به نوع فعالیت خود روزانه حجم وسیعی از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی را به محیط زیست تحمیل می تصفیه فاضلاب ناشی از فرآیندهای صنعتی یکی از ملزومات راه اندازی کارخانجات مختلف می باشد. در این راستا واحد طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت کاریزاب آماده مشاوره و راهنمایی صاحبان صنایع می باشد.
 
 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.